Dongeng Rakyat Jawa Tengah

Diposting pada

Pengertian Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayah nya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai “jantung” budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.


Cerita Rakyat Jawa Tengah

  • Dongeng Basa Jawa (Kancil lan Merak)

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira. “Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare Kancil marang Merak. “Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” wangsulane Merak kanthi sareh.

“Anggonku seneng dandan lan ngupakara kaendahan iki mung wujud rasa syukurku marang Gusti!” bacute tanpa linandhesan rasa umuk.“Supaya wuluku bisa dadi kaya wulumu, piye carane?” pitakone Kancil.

“Tangeh lamun, Cil! Aku-kowe ki mung saderma nglakoni. Apa kang dadi peparinganing Pangeran kudu tinampa kanthi ati segara,” wangsulane Merak. “Karo maneh kabeh sing tememplek ana saranduning badan iki, mesthi piguna marang awake dhewe. Kang ana ing aku ora durung mesthi ana ing kowe, semono uga kosok baline, Cil. Wulu soklatmu kuwi mesthi piguna tumrapmu!”.

Nanging Kancil sajak wingi nyawang kaendahan wulune Merak. “Piguna apa?” Sawise megeng napas sawetara banjur nggrundel, “Senajan piguna, nyatane wuluku letheg! Aku luwih bungah yen wuluku bisa kaya wulumu! Saben kewan ora sebah nyawang!”“Kuwi rak mung saka panggraitamu dhewe. Nanging ora kok, Cil!” sahute Merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”.

Senajan akeh-akeh Merak anggone ngandhani, nanging ora bisa mbendung pepenginane Kancil nduweni wulu kaya wulu Merak. “Sakarepmu anggonmu kandha, Rak! Mung aku njaluk tulung supaya aku bisa nduweni wulu kaya kowe!” kandhane Kancil setengah meksa.

Merak gedheg-gedheg gumun karo kekarepane Kancil. “Saupama bisa, terus mengko kowe dadi kewan apa?” pitakone Merak.“Kewan apa wae terserah sing arep ngarani! Mung kira-kira bisa ta, Rak?” pitakone Kancil ngoyak, ora sabar.“Bisa wae, nanging mung imitasi! Pasangan!”“Ora masalah!” Kancil bungah. “Ndang dipasang!” panjaluke kesusu.“Ya sabar, Cil! Aku kudu nglumpukake bodholane wuluku lan wulu-wulune wargaku.”

“Terus kapan?”“Udakara rong mingguan.”“Tak tunggu, Rak, ujare Kancil banjur nerusake lakune. Merak mung nyawang kanthi mesem, “Cil, Kancil. Yen duwe kekarepan kok ngudung, tanpa metung tuna lan bathine. Kudu tak udaneni kekarepane, ngiras kanggo menehi piwulang marang dheweke.”Tekan dina sing dijanjekake, esuk uthuk-uthuk Kancil wis tekan omahe Merak. “Piye, Rak? Iki wis rong minggu!”

“Beres!” jawabe Merak karo nata wulu-wulu sing wis diklumpukake, “Gilo! Wulu-wulu

wis mlumpuk, malah
wis dakdhewek-dhewekake! Wulu awak, wulu swiwi, wulu buntut, aku uga
wis golek tlutuh wit karet barang minangka kanggo nemplekake ing badanmu!”“
Wis gek ndang dipasang nyang awakku!” ujare Kancil karo lungguh dhingklik sacedhake Merak.Merak banjur ngoser-oseri kabeh kulite Kancil nganggo tlutuh karet. Bareng kawawas
wis ora ana sing keri, baka siji Merak nemplekake wulu-wulu nut karo kebutuhane. Wulu gulu ditemplekake ing gulu, wulu awak ing awak, wulu sikil ing sikil, dene wulu buntut uga dipasang ing buntute Kancil.Sedina natas, kabeh wulu

wis kapasang ing kulite Kancil.“Rampung, Cil,” ujare Merak mesem. “Kae ana pengilon, ndang ngiloa!”Kancil banjur ngilo. Weruh kahanan awake, dheweke mongkog, “Iki sing dakkarepake!” celathune. “Aku bakal dadi salah sijining kewan kang paling endah!”“Bener kandhamu, Cil. Tur ora ana sing madhani!” Merak mbombong. “Mung aja nganti kaendahan mau malah ngreridhu lakumu,” bacute ngelingake.“Ngreridhu piye to? Wong apike kaya ngene kok ngreridhu. “Lho, wulu wulu kuwi mung templekan. Cetha bakal ngebot-eboti awakmu!” Kancil ora nggagas, malah gage pamitan.

Wis, Rak. Aku pamit! Lan nedha nrima awit saka kabecikanmu, aku selak pengin mamerke kahananing awakku saiki!”“Sing ati-ati Cil, ” kandhane Merak karo nguntapake Kancil metu saka omahe.Metu saka platarane Merak, Kancil mlaku lon-lonan. Bokonge digidal-gidulake, pamrihe supaya bisa mamerake wulune kang apik tur edi. Saben ketemu sato, Kancil tansah mesem karo aruh-aruh sombong. Dene sing diaruhi uga genti mesem, mung eseme esem geli. Geli amarga weruh kahanan kang ora lumrah. Nanging tumrap Kancil esem mau tinampa beda, “Kabeh kewan padha kesengsem lan kepincut karo aku,” ujare jroning ati.Nanging sengsem, edi, lan endah mau ora suwe.

Bareng tlutuh karet mau garing, kulite Kancil dadi kaku nyekengkeng. Akibate sikil, gulu, lan buntute angel diobah-obahake. Kancil mung bisa njegreg ngececer, ora bisa lumaku. “Tulung! Tulung! Tuluuung! Tuluuuung….!” pambengoke sabisa-bisane.“Ana apa to Cil?” pitakone Merak krungu pambengoke Kancil. “Gage tulungana aku, saranduning badanku angel diobahake!”“Kabeh wulu sing nemplek ing awakmu kudu dicopot kabeh, kowe gelem?”“ Gelem Rak!” ujare Kancil nglenggana marang apa sing

wis dilakoni. Dheweke eling menawa kabeh paringane Gusti mono kudu tansah disyukuri. Apik, edi, lan endah tumraping sesawangan kadhang bisa ngganggu utawa mbilaheni.

Alon-alon, Merak mbubuti wulu sing wis kebacut kraket ing awake Kancil. Senajan ngrasakake perih amarga sebagian kulite ana sing katut thethel, Kancil mung mringis-mringis karo ngempet lara. Ora sambat. Ndhadha tumindake kang salah merga mung nuruti karepe dhewe, tanpa metung tuna lan bathine.


Suku Jawa Tengah

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Baca Juga :  Pengertian Integrasi Nasional

Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang terisolir, yang kasusnya hampir sama dengan orang Kanekes di Banten.


Bahasa Rakyat Jawa Tengah

Meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, umumnya sebagian besar menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa Dialek Solo-Jogja dianggap sebagai Bahasa Jawa Standar. Di samping itu terdapat sejumlah dialek Bahasa Jawa; namun secara umum terdiri dari dua, yakni kulonan dan timuran. Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas Dialek Banyumasan dan Dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang cukup berbeda dengan Bahasa Jawa Standar. Sedang Timuran dituturkan di bagian timur Jawa Tengah, di antaranya terdiri atas Dialek Solo, Dialek Semarang.

Di antara perbatasan kedua dialek tersebut, dituturkan Bahasa Jawa dengan campuran kedua dialek; daerah tersebut di antaranya adalah Pekalongan dan Kedu. Di wilayah-wilayah berpopulasi Sunda, yaitu di Kabupaten Brebes bagian selatan, dan kabupaten Cilacap utara sekitar kecamatan Dayeuhluhur, orang Sunda masih menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya.
*Berbagai macam dialek yang terdapat di Jawa Tengah:

1. dialek Pekalongan
2. dialek Kedu
3. dialek Bagelen
4. dialek Semarang
5. dialek Pantai Utara Timur (Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati)
6. dialek Blora
7. dialek Surakarta
8. dialek Yogyakarta
9. dialek Madiun
10. dialek Banyumasan (Ngapak)
11. dialek Tegal-Brebes


Agama Di Jawa Tengah

Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam dan mayoritas tetap mempertahankan tradisi Kejawen yang dikenal dengan istilah abangan. Agama lain yang dianut adalah Protestan, Katolik, Hindu , Budha, Kong Hu Cu, dan puluhan aliran kepercayaan. Penduduk Jawa Tengah dikenal dengan sikap tolerannya. Sebagai contoh di daerah Muntilan, kabupaten Magelang banyak dijumpai penganut agama Katolik, dan dulunya daerah ini merupakan salah satu pusat pengembangan agama Katolik di Jawa. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan populasi Kristen terbesar di Indonesia.


Kesenian Rakyat Jawa Tengah

Gamelan Jawa merupakan Budaya Hindu yang digubah oleh Sunan Bonang, guna mendorong kecintaan pada kehidupan Transedental (Alam Malakut)”Tombo Ati” adalah salah satu karya Sunan Bonang. Sampai saat ini tembang tersebut masih dinyanyikan dengan nilai ajaran Islam, juga pada pentas-pentas seperti: Pewayangan, hajat Pernikahan dan acara ritual budaya Keraton.


  • Kesenian wayang

dalam bentuknya yang asli timbul sebelum kebudayaan Hindu masuk di Indonesia dan mulai berkembang pada jaman Hindu Jawa. Pertunjukan Kesenian wayang adalah merupakan sisa-sisa upacara keagamaan orang Jawa yaitu sisa-sisa dari kepercayaan animisme dan dynamisme. Menurut Kitab Centini, tentang asal-usul wayang Purwa disebutkan bahwa kesenian wayang, mula-mula sekali diciptakan oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Mamenang / Kediri. Sekitar abad ke-10 Raja Jayabaya berusaha menciptakan gambaran dari roh leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambaran wayang tersebut ditiru dari gambaran relief cerita Ramayana pada Candi Penataran di Blitar. Cerita Ramayana sangat menarik perhatiannya karena Jayabaya termasuk penyembah Dewa Wisnu yang setia, bahkan oleh masyarakat dianggap sebagai penjelmaan atau titisan Batara Wisnu. Figur tokoh yang digambarkan untuk pertama kali adalah Batara Guru atau Sang Hyang Jagadnata yaitu perwujudan dari Dewa Wisnu.


Kerajinan Rakyat Jawa Tengah

  • Ukiran jepara

Para pengukir jepara pandai menyesuaikan diri dengan gaya ukiran baru. Mereka tidak hanya membuat gaya ukiran khas Jepara saja tapi ukiran lainnya yang tak kalah menarik. Meskipun ukiran Jepara beragam, sebaiknya kita tidak melupakan gaya ukiran khas Jepara. Biasanya disebut ornamen Jepara. Meskipun tak ada sebutan khusus, tapi ia dapat dikenali dari ciri khasnya. Ukiran Jepara mengambil bentuk dedaunan. Ada yang mengatakan itu adalah daun tanaman wuni. Wuni adalah jenis rerumputan liat yang banyak tumbuh di Jepara.

Tanaman itu memiliki buah kecil-kecil yang digemari burung. Bentuk tanaman wuni itu diolah seniman ukir menjadi bentuk desain ukiran yang indah. Ciri khas ukiran itu, daunnya digambarkan melengkung-lengkung luwes. Seolah ada iramanya. Ujung daunnya runcing. Buah-buah kecil diukir menggerombol. Kadang, ditambahkan ukiranburung yang hendak mematuk buah itu. Ukiran gaya Jepara ini dulu banyak diukirkan pada peti-peti kayu. Meja kursi juga ada. Tapi, sekarang jarang diukirkan pada meubel lagi.


Makanan Khas Rakayat Jawa Tengah

Kirab apem sewu adalah acara ritual syukuran masyarakat Kampung Sewu, Solo, Jawa Tengah yang digelar setiap bulan haji (bulan Zulhijah-kalender penanggalan Islam).
Ritual syukuran itu diadakan untuk mengenalkan Kampung Sewu sebagai sentra produksi apem kepada seluruh masyarakat sekaligus menghargai para pembuat apem yang ada di sana. Selain itu, upacara ritual syukuran ini pun dibuat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena desa dan tempat tinggal mereka terhindar dari bencana.

Mengapa begitu? Menurut Ketua Pelaksana Kirab Apem Sewu, Pak Hadi Sutrisno, letak Kampung Sewu Solo ini adanya di pinggir Sungai Bengawan Solo, termasuk daerah rawan banjir. Makanya, masyarakat mensyukurinya. Tradisi apam sewu berawal dari amanah yang disampaikan Ki Ageng Gribig kepada seluruh warga untuk membuat 1.000 kue apam dan membagikannya kepada masyarakat sebagai wujud rasa syukur.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, maka ritual kirab apem sewu ini diawali dengan kirab budaya warga Solo yang memakai pakaian adat Solo, seperti kebaya, tokoh punakawan, dan kostum pasukan keraton. Anak-anak sekolah juga menjadi peserta kirab dengan menampilkan marching band SD, atraksi Liong (naga), serta aneka pertunjukan tarian tradisional dan teater. 1.000 kue apem yang sudah disusun menjadi gunungan itu diarak dari lapangan Kampung Sewu menuju area sekitar kampung sepanjang dua kilometer. Acara kirab berlangsung selama satu hari, yang dimulai dengan prosesi penyerahan bahan makanan (uba rampe) pembuat kue apam dari tokoh masyarakat Solo kepada sesepuh Kampung Sewu di Lapangan Kampung Sewu, Solo.


Ritual Upacara Rakyat Jawa Tengah

  • Ritual Upacara Tedhak Siten

Tahap 1:
Adik kita dipandu oleh ayah dan ibu berjalan melalui 7 wadah berisi 7 jadah berwarna. Jadah adalah simbol dari proses kehidupan yang akan dilalui adik kita.

Tahap 2:
Lalu, adik akan diberi tangga yang terbuat dari tebu. Tangga ini menyimbolkan urutan tingkatan kehidupan di masa depan yang harus dilalui dengan perjuangan dan hati yang kuat.


Tahap 3:
Setelah anak turun dari tangga, ia dituntun berjalan di atas tanah dan bermain dengan kedua kakinya. Maksudnya agar nantinya adik kita mampu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di masa depan.

Tahap 4:
Kemudian, adik dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang sudah dihias. Ia disuruh untuk mengambil benda-benda yang ada di dalam kurungan itu, seperti uang, buku, mainan, dll. Barang yang dipilih adik kita adalah gambaran dari minatnya di masa depan.

Baca Juga :  Budaya Politik Di Indonesia

Tahap 5:
Setelah itu, adik diberi uang koin dan bunga oleh ayah dan kakek, harapannya agar ia memiliki rejeki berlimpah dan berjiwa sosial.
Setelah itu, adik dimandikan dengan air kembang 7 rupa, harapannya agar bisa mengharumkan nama keluarga.

Tahap 6:
Setelah mandi, adik dipakaikan baju yang bagus sebagai harapan kelak ia mendapat kehidupan yang baik dan layak.


Budaya Jawa Tengah

Bedhaya Ketawang adalah tarian sakral yang rutin dibawakan dalam istana sultan Jawa (Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo). Disebut juga tarian langit, bedhaya ketawang merupakan suatu upacara yang berupa tarian dengan tujuan pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta.

Pada awal mulanya di Keraton Surakarta tarian ini hanya diperagakan oleh tujuh wanita saja. Namun karena tarian ini dianggap tarian khusus yang amat sacral, jumlah penarik kemudian ditambah menjadi sembilan orang. Sembilan penari terdiri dari delapan putra-putri yang masih ada hubungan darah dan kekerabatan dari keraton serta seorang penari gaib yag dipercaya sebagai sosok Nyai Roro Kidul.

Tarian ini diciptakan oleh Raja Mataram ketiga, Sultan Agung (1613-1646) dengan latar belakang mitos percintaan raja Mataram pertama (Panembahan Senopati) dengan Kanjeng Ratu Kidul (penguasa laut selatan). Sebagai tarian sakral, terdapat beberapa aturan dan upacara ritus yang harus dijalankan oleh keraton juga para penari.

Bedhaya ketawang bisa dimainkan sekitar 5,5 jam dan berlangsung hingga pukul 01.00 pagi. Hadirin yang terpilih untuk melihat atau menyaksikan tarian ini pun harus dalam keadaan khusuk, semedi dan hening. Artinya hadirin tidak boleh berbicara atau makan, dan hanya boleh diam dan menyaksikan gerakan demi gerakan sang penari. Tarian Bedhaya Ketawang besar hanya di lakukan setiap 8 tahun sekali atau sewindu sekali. Sementara, Tarian Bedhaya Ketawang kecil dilakukan pada saat penobatan raja atau sultan, pernikahan salah satu anggota keraton yang ditambah simbol-simbol.


Seni Tarian Jawa Tengah

Tari sering disebut juga ”beksa”, kata “beksa” berarti “ambeg” dan “esa”, kata tersebut mempunyai maksud dan pengertian bahwa orang yang akan menari haruslah benar-benar menuju satu tujuan, yaitu menyatu jiwanya dengan pengungkapan wujud gerak yang luluh. Seni tari adalah ungkapan yang disalurkan / diekspresikan melalui gerak-gerak organ tubuh yang ritmis, indah mengandung kesusilaan dan selaras dengan gending sebagai iringannya. Seni tari yang merupakan bagian budaya bangsa sebenarnya sudah ada sejak jaman primitif, Hindu sampai masuknya agama Islam dan kemudian berkembang. Bahkan tari tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan upacara adat sebagai sarana persembahan. Tari mengalami kejayaan yang berangkat dari kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit khususnya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk.

Macam-macam tariannya: Srimpi, Bedaya, Gambyong, Wireng, Prawirayuda, Wayang-Purwa Mahabarata-Ramayana. Yang khusus di Mangkunegaran disebut Tari Langendriyan, yang mengambil ceritera Damarwulan.Macam-macam tariannya: Srimpi, Bedaya, Gambyong, Wireng, Prawirayuda, Wayang-Purwa Mahabarata-Ramayana. Yang khusus di Mangkunegaran disebut Tari Langendriyan, yang mengambil ceritera Damarwulan.

Dongeng Rakyat Jawa Tengah

  1. Cerita Dongeng Timun Mas

Alkisah, di suatu kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita paruh baya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, dia hidup sebatang kara, karena tidak memiliki anak. Dia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepian dihidupna. Tetapi, harapan itu telah pupus, karena suaminya suda meninggal dunia. Dia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Dia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Untuk meraih harapan tersebut, siang malam dia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa supaya diberi anak.

Dongeng Rakyat Jawa Tengah

Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, dia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya dia mencari kayu bakar untuk mengambil suatu bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tak percaya dengan mimpinya semalam.

Mungkinkah keajaiban tersebut benar-benar akan terjadi padaku? Berkata dalam.

Tetapi, perempuan paruh baya tersebut berusaha menepis keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, dia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Sesampainya di hutan, dia segera mencari bungkusan tersebut di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya dia saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, namun ternyata hanyalah sebutir biji timun. Dalam Hatinya kembali bertanya-tanya.

Apa maksud raksasa tersebut memberiku sebutir biji timun? kata janda itu dengan bingung.

Di tengah kebingungannya, tanpa dia sadari mendadak sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak.

Ha… ha… ha…! suara tawa raksasa itu.

Mbok Srini pun terkager kaget sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya dia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Dia pun menjadi ketakutan.

Ampun, Tuan Raksasa! Jangan memakanku! Aku masih mau hidup, kata Mbok Srini dengan muka pucat.

Jangan takut, hai wanita tua! Aku tak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? tanya raksasa itu kepada mbok srini.

Be… benar, Tuan Raksasa! jawab kata Mbok Srini dengan gugup.

Kalau begitu, cepatlah tanam biji timun itu! Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi, ingat! Kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku ketika dia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku, kata raksasa itu.

Karena begitu besar keinginannya untuk mempunyai anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab,

Baiklah, Raksasa! Aku bersedia menyerahkan anak tersebut kepadamu.

Ketika Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa tersebut pun menghilang. Wanita itu bergegas menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari dia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman tersebut pun mulai berbuah. Tetapi anehnya, tanaman timun tersebut hanya berbuah satu. Semakin hari buah timun itu semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yakni berwarna kuning keemasan. Saat buah timun masak, Mbok Srini memetiknya, kemudian membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah, karena berat. Betapa terkejutnya dia setelah membelah buah timun itu. dia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu pun menangis.

Ngoa… ngoa… ngoa… !!! suara bayi tersebut.

Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang telah lama dirindukannya itu. Dia pun memberi nama bayi itu Timun Mas.

Cup… cup… cup..!!! Jangan menangis anakku sayang… Timun Mas! kata Mbok Srini.

Wanita paruh baya itu tak dapat lagi menyembuyikan kebahagiaannya. Tak terasa, air matanya pun menetes membasahi kedua pipinya yang telah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa pada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu ketika dia dewasa. Dia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang sampai tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga, karena selain cantik, putrinya juga mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan perangai yang baik. Oleh karena itu, Dia sangat sayang kepadanya.

Baca Juga :  Tujuan Kebijakan Pemerintah

Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi dia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, dia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih, karena dia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya tersebut. Dia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat, karena Timun Mas akan dijadikan makanannya.

Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas juga bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Emas memberanikan diri untuk menanyakan kepada ibunya.

Bu, mengapa akhir-akhir ini Ibu selalu terlihat sedih?  kata Timun Mas.

Sebenarnya Mbok Srini tidak mau menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak mau anak semata wayangnya itu ikut bersedih. Tetapi, karena terus didesak, akhirnya dia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini dia rahasiakan.

Maafkan Ibu, Anakku! Selama ini Ibu merahasiakan sesuatu padamu, ujar Mbok Srini dengan wajah sedih.

Rahasia apa, Bu? tanya Timun Mas dengan penasaran.

Ketahuilah, Timun Mas! Sebenarnya, kamu bukan anak kandung Ibu yang lahir dari rahim Ibu.

Belum ibunya selesai bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela.

Apa maksud, Ibu? kata Timun Mas.

Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut sampai mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya tersebut untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas kaget seolah-olah tidak percaya.

Timun tidak ingin ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada Ibu yang sudah mendidik dan membesarkan Timun, ujar Timun Mas.

Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Srini termenung lagi. dia bingung mencari cara supaya anaknya selamat dari santapan raksasa tersebut. Sampai pada hari yang sudah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya juga mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba dia menemukan sebuah akal. Dia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, pasti raksasa itu tak akan mau menyantapnya. Ketika matahari sudah mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini.

Hai, Perempuan Tua! Mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang, minta raksasa itu.

Maaf, Tuan Raksasa! Anak tersebut sedang sakit keras. Bila  kamu menyantapnya sekarang, pasti dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya dulu, bujuk Mbok Srini mengulur-ulur waktu sampai dia menemukan cara supaya Timur Mas bisa selamat.

Baiklah, kalau begitu! Tapi, kamu mesti berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, ujar raksasa itu.

Setelah Mbok Srini menyatakan berjanji, raksasa tersebut pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya dia menemukan cara yang menurutnya bisa menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Dia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di suatu gunung.

Anakku! Besok pagi-pagi sekali Ibu akan pergi ke gunung untuk berjumpa pada seorang pertapa. Dia ialah teman almarhum suami Ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa tersebut kata Mbok Srini.

Benar, Bu! Kita harus memusnakan raksasa itu. Timun tidak ingin menjadi santapannya, kata Timun Mas.

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung tersebut. Setibanya di sana, dia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud dia datang kesini.

Maaf, Tuan Pertapa! Maksud kedatangan saya kemari mau meminta bantuan kepada Tuan,ujar Mbok Srini.

Apa yang dapat kubantu, Mbok Srini? tanya pertapa tersebut.

Mbok Srini pun menceritakan masalah yang lagi dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu juga bersedia membantu.

Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar ya! kata pertapa itu sambil berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya.

Tak lama kemudia, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, Kemudian Memberikan kepada Mbok Srini.

Berikanlah bungkusan ini pada anakmu. Ke-4 bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam serta terasi. Bila raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini! kata pertapa itu.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, Mbok Srini pulang membawa ke-4 bungkusan itu. Sesampainya di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan ke-4 bungkusan tersebut dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Sekarang, hati Mbok Srini mulai agak tenang, karena anaknya sudah memiliki senjata untuk melawan raksasa itu.

2 hari kemudian, Raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya pada Mbok Srini. Dia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas.

Hai, perempuan tua! Kali ini kamu harus menepati janjimu Kalau tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku! kata raksasa itu.

Mbok Srini tak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, dia memanggil Timun Mas supaya keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Emas pun keluar kemudian berdiri di samping ibunya.

Jangan takut, Anakku! Kalau raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang sudah berikan kepadamu,Mbok Srini membisik kepada Timun Mas.

Baik, Bu! kata Timun Mas.

Melihat Timun Mas yang benar-benar telah dewasa, rakasasa itu semakin tak sabar ingin langsung menyantapnya. Ketika dia mau menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu juga mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kerajaan antara makhluk raksasa tersebut dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian, sementara raksasa tersebut semakin mendekat. Akhirnya, dia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa.

Pertama-tama Timun Mas menebar biji timun yang telah diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya mendadak berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun itu menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Tetapi, raksasa itu bisa melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas.

Timun Emas pun langsung melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Tetapi, raksasa itu bisa melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, meskipun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tadi.

Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ke-3 yang berisi garam kemudian menebarkannya. Seketika itu juga, hutan yang sudah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam, tetapi raksasa itu tetap berhasil melewatinya dengan mudah. Timun Emas pun mulai cemas, karena senjatanya hanya sisa satu. Kalau senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, dia pun melemparkan bungkusan terakhir yang isinya terasi. Seketika itu juga, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu lansung tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari kejaran serta santapan raksasa itu.

Dengan sekuat tenaga, Timun Emas berlari menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia.

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Dongen Rakyat Jawa Tengah : Pengertian, Cerita, Suku, Bahasa, Agama, Kesenian, Kerajinan, Makanan Khas, Ritual Upacara, Budaya, Seni Tari, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Posting pada SD